Ce este apostila?

Apostila este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei. Eliberarea apostilei are drept scop autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

Cum se eliberează apostila ?

Procedura de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competenţe stricte stabilite prin lege, se desfăşoară prin intermediul biroului apostilă organizat în cadrul instituţiilor prefectului.
Apostila se semnează de către subprefectul judeţului/municipiului Bucureşti, desemnat prin ordin al prefectului sau, în cazul în care acesta se află în imposibilitate, de una dintre cele două persoane împuternicite prin ordin al prefectului să îl înlocuiască pe subprefect.
Apostila se eliberează de către instituţia prefectului din judeţul în care titularul actului sau soţul/soţia ori o rudă până la gradul II a acestuia are domiciliul/ultimul domiciliu sau din judeţul în care emitentul actului are sediul.

Care sunt actele pentru care se eliberează apostila ?

Principalele categorii de acte pentru care se eliberează apostila sunt următoarele:
1. acte de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie, de deces) ;
2.acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă (dispoziţii, certificate emise de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor);
3. certificate privind domiciliul şi cetăţenia;
4. certificate de cazier (judiciar, fiscal etc);
5. certificate pentru evitarea dublei impuneri, certificate de rezidenţă fiscală, adeverinţe de venit etc;
6. acte referitoare la raporturile de muncă/serviciu (stagiul de cotizare etc.);
7. acte de studii (diplome de bacalaureat, diplome de licenţă etc.);
8. acte care dovedesc calificarea într-o meserie (pregătirea profesională obţinută în sistemul de formare profesională pentru adulţi), brevete (de turism etc), certificate (de competenţă a personalului navigant, de traducător în şi din limbi străine, de conformitate pentru calificarea în profesii din domeniul sănătăţii etc);
9. acte cu caracter medical (dovezi de vaccinare, fişe medicale, adeverinţe medicale etc);
10. acte care fac dovada componenţei familiei, cu excepţia livretului de familie;
11. certificate de botez, cununie etc;
12. certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt ori se atestă o anumită calitate în vederea valorificării anumitor drepturi, precum şi adeverinţe prin care se atestă un drept sau un fapt, eliberate în temeiul legii.

Care sunt actele pentru care NU se eliberează apostila ?

Principalele acte pentru care nu se eliberează apostila în cadrul instituţiei prefectului sunt actele de identitate şi paşapoartele, actele emise de autorităţile române care urmează a fi folosite în statele care nu sunt parte la Convenţia de la Haga, iar în această situaţie solicitanţii se vor adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti şiMinisterului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru, nr. 24, sector 1, Bucureşti, pentru supralegalizare. De asemenea, actele pentru care nu se eliberează apostila sunt copiile actelor administrative, actele aflate sub semnătură privată,hotărârile judecăoreşti, precum şi livretele de familie.

Despre solicitanţii apostilei

Eliberarea apostilei poate fi solicitată de către titularul actului, de către soţul/soţia titularului actului sau de către o rudă până la gradul II cu titularul actului, iar în acest caz se vor prezenta şi documente care atestă relaţia, dacă aceasta nu rezultă din actul de identitate. De asemenea, eliberarea apostilei mai poate fi solicitată de către o altă persoană fizică, care prezintă procură notarială sau împuternicire avocaţială, sau de către o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens.
În acelaşi timp, solicitanţii pot depune documentele şi prin corespondenţă, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este însoţit de celelalte documente necesare;
b) documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire.
Care sunt documentele necesare eliberării apostilei ?
Pentru ca apostila să fie eliberată, trebuie să depuneţi la sediul instituţiei prefectului următoarele documente :
1. o cerere, indiferent de numărul actelor aparţinând aceluiaşi titular pentru care se solicită eliberarea apostilei;
2. actul pentru care se solicită eliberarea apostilei, în original;
3. dovada achitării taxelor pentru prestarea serviciului de eliberare a apostilei.